เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเป็น การเผยแผ่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนทุกชนชาติได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อย่างผาสุก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรมเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร และถวายอาหารเพล จากนั้นจึง เป็นการปลงผม และทำพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และบวชแม่ชี โดยพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส เป็นประธาน พร้อมคณะ