ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตร “mindfulness for CEO” หรือ “ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์” โดย พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ 4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นประธานโครงการประธานโครงการ