Loading...
หน้าแรก2021-05-21T08:57:47+07:00

ปฏิทินธรรม

ตุลาคม 2564 | งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

ตุลาคม 2564 | งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

ข่าวสาร

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเป็น การเผยแผ่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนทุกชนชาติได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้

NIRVANA TEMPLE OPEN HOUSE 2019

งานเปิดบ้านของวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ วัฒนธรรมไทย และรู้จักประเทศไทยมากขึ้น ผ่านกิจกรรมมากมายที่ผู้ร่วมงานได้ซึมซับ และเรียนรู้ความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็น การลิ้มรสอาหารไทย การชมศิลปะการ แสดงของไทย ทั้งการรำไทย การรำวง และการเล่นเครื่องดนตรีไทย

ถวายรายงานโครงการสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี และในฐานะ ประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศ เยอรมนี ได้เข้าถวายรายงานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

Go to Top