พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส แห่งวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี และในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติ เพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนี ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ณ พระตำหนัก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการสร้างพุทธมณฑล ในจังหวัด เพชรบูรณ์ โดยมีพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส เป็นผู้ออกแบบรูปทรงเจดีย์มรรคญาณ พร้อมทั้งกราบทูลถวายหนังสือโครงการสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ที่จัดทำขึ้นเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ในประเทศเยอรมนี ภายใต้การดำเนินงานของ สมาคมวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน เพื่อเป็นจุดรวม สำคัญในการเผยแผ่แก่นธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและบังเกิดสันติภาพแบบถาวร