พุทธกวี การตกผลึกแห่งปัญญา เป็นละอองเกสรแห่งแสงสว่าง

ผลงานกวีธีีมของพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโสทรงคุณค่างทั้งเป็นสื่อเผยแผ่แก่นสัจธรรม และหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้ผู้อ่านได้เข้าใจถ่องแท้ยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้สายธารของมนุษยชาติ ได้พบสันติสุขและมองเห็นแสงสว่างแห่งการพ้นทุกข์ ผ่านภาษาเขียนที่สละสลวยดำดิ่งลงสู่มิติแห่งความใคร่ครวญอันรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นธรรมเทศนาหรือบทกวีธรรม ต่างน้อมนำธรรมมะมา ถ่ายทอดร้อยเรียงไว้ ในเวิ้งรู้แห่งปัญญาอันกระจ่างแจ้งอย่างแยบยล

พุทธกวี การตกผลึกแห่งปัญญา เป็นละอองเกสรแห่งแสงสว่าง

ผลงานกวีธีีมของพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโสทรงคุณค่างทั้งเป็นสื่อเผยแผ่แก่นสัจธรรม และหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้ผู้อ่านได้เข้าใจถ่องแท้ยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้สายธารของมนุษยชาติ ได้พบสันติสุขและมองเห็นแสงสว่างแห่งการพ้นทุกข์ ผ่านภาษาเขียนที่สละสลวยดำดิ่งลงสู่มิติแห่งความใคร่ครวญอันรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นธรรมเทศนาหรือบทกวีธรรม ต่างน้อมนำธรรมมะมา ถ่ายทอดร้อยเรียงไว้ ในเวิ้งรู้แห่งปัญญาอันกระจ่างแจ้งอย่างแยบยล

Literature

หนังสือชุดอมตะ

“อมตะ คือความสุขนิรันดร์ไร้ปรุงแต่ง
คือสภาวธรรมที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้แห่งสันติสุขที่มีอยู่ก่อนแล้ว ไม่ได้จากไปหรือกลับมา”

หนังสือเล่มนี้เป็นการเจียรไนเพชรแห่งความจริง ปลุกแรงบันดาลใจให้ตื่นรู้เข้าถึงสัจธรรม เห็นกฏแห่งธรรมชาติทั้งหลายเป็นพุทธสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น ไม่ได้มีตัวตนด้วนตนเอง เมื่อความรู้เข้ามาแทนที่ความไม่รู้ อวิชชาจริงไม่อาจเข้าเข้ามาสู่หับห้องที่สะอาดดั้งเดิมอยู่ก่อนของจิตใจ เมื่อใดที่หยุดคิดปรุงแต่งเรื่องไม่จริงมาบดบัง สัจธรรมอันเป็นความจริงก็เปิดเผยประตูแห่งอมตะ พบกับสันติสุขภายใจ อันเป็นธรรมชาติเดิมแท้แห่งโลกุตรธรรมที่เป็นทรัพย์ประจำตัวทุกคน หาได้เกี่ยวกับชนชาติไม่ เพราะสันติภาพอันแท้จริงอยู่เหนือสิ่งสมมุติทั้งปวง

อธิษฐาน…บันดาลสุข

ฉลาด

พ้นทุกข์ตรงนี้ พบสุขตรงนี้

วิธีพ้นทุกข์พบสุข

อยู่กับยิ้ม

108 ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย

กวีธรรม

แรงบันดาลใจในธรรม

ดุจวิถี…นายช่างร้อยดอกไม้

แตกต่างแค่เปลือกความคิด ปกปิดจิตประภัสสร

ระลอกคลื่นบังน้ำใส

หยดน้ำแห่งแรงบันดาลใจ

ความจริงไม่มีใครทุกข์

พิงอิงกัน สะพานเชื่อมใจ

สุขใจเมื่อไม่มีเรา

โถ…จิต

จิตไม่ใช่เรา

กรรมแต่ไม่กำ

กันไว้ดีกว่าแก้

ขยันทำความดีจนไม่มีเวลาทำความชั่ว

ความสุขที่ถูกบดบัง

ชนะ

เมตตา

คำภีร์ไร้ใจ

วาว

อ๋อ

ประณีต

อยู่กับรู้

เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหารย์

ฉลาดไม่จำกัดกาล

สวรรค์ติดดิน

วันที่พายุกระหน่ำ

คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท

THE ONENESS

คาถาพระพุทธเจ้า

ฉลาดขั้นเทพ

GIFT

อยู่กับมาร