สนใจเพิ่มความรู้ทางดาราศาสตร์ ชีววิทยา พลังงาน ฟิสิกส์ เพื่อนำมาเป็น องค์ประกอบในงานศิลปะให้สามารถนำเสนอธรรมะแห่งพระพุทธองค์ได้อย่าง ลึกซึ้ง และสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น

 

ตั้งแต่ครั้งดำเนินชีวิตเป็นศิลปิน หลวงพ่ออำนาจทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา มากกว่ารับใช้ตัวเองเสมอมา โดยนำธรรมะของพระพุทธองค์ถ่ายทอดในมิติที่ ลึกซึ้งผ่านงานศิลป์ เป็นการผนวกพรสวรรค์ด้านจิตรกรรมเข้ากับความใฝ่ฝัน ที่จะเผยแผ่สัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนาให้คนทุกชนชาติทุกภาษาได้เข้าใจ อีกทั้งยังอุทิศเวลาถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและธรรมะให้กับผู้สนใจ และช่วย เหลือสังคมตามความสามารถมาโดยตลอด