เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับคนทุกชนชาติและทุกภาษา ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าและทะเลสาบในบรรยากาศสงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาของเหล่าบรรพชิต และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ที่มุ่งหมายบรรลุหนทางแห่งการพ้นทุกข์