เป็นสถานธรรมปลีกวิเวกสำหรับอุบาสิกาผู้พร้อมจะศึกษาหลักธรรมและ ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องได้มีโอกาสเป็นนักบวช เพื่อเป็นกำลังในการสืบสาน พระพุทธศาสนา พร้อมกับปฏิบัติภาวนาเพื่อมุ่งบรรลุมรรคผลนิพพาน ได้เช่นเดียวกัน