บุกเบิกก่อตั้งวัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี ภายใต้ชื่อ สมาคม “EURASIA WORLD PEACE”