จังหวัดพิจิตร ที่ดูแลโดยมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ให้เป็นสถานที่สำหรับบรรพชิตและผู้ปฏิบัติธรรมได้ใช้ประโยชน์สำหรับเจริญสติ เจริญภาวนา ปลีกวิเวก และประกอบความเพียรเพื่อการพ้นทุกข์ได้สำเร็จ