หลวงพ่ออำนาจเป็นผู้ออกแบบและสร้าง วิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์

เพื่อร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม พรรษา 85 พรรษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งสร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2557 โดยสถาปัตยกรรมเป็นที่กล่าวขานด้านเอกลักษณ์การออกแบบที่โดดเด่น เป็นสง่า