ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศ ประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์