เริ่มก่อตั้ง วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปลีกวิเวกของผู้รักความสงบ

จากนั้นในปีพ.ศ. 2549หลวงพ่ออำนาจ ยังเป็นผู้ออกแบบและสร้างเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปริณายกทรงพระเมตตาประทานให้