ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล