ประธานจัดงาน นิทรรศการศิลปะชุด ธรรม ธรรมชาติ ครั้งที่  2