ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในการเจริญภาวนาเพื่อความหลุดพ้น ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ยังสามารถใช้โอกาสนี้ ได้ศึกษาหลัก ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ 4…