ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท
ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม

สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร

เงาสะท้อนของสถานธรรมเด่นตระหง่านกระจ่างใสแม้บนพื้นผิวน้ำ เช่นเดียว กับจิตของผู้ปฏิบัติความเพียรที่ถูกขัดเกลาให้ผ่องใสบริสุทธิ์จนฉายชัดได้ ณ สถานที่แห่งนี้ “สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม จังหวัดพิจิตร ดูแลโดยมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับ บรรพชิต และอุบาสกอุบาสิก ได้ถ่องแท้ในหลักธรรมแห่งพระพุทธองค์ และได้ปลีกวิเวกปฏิบัติความเพียร เจริญสติภาวนา เพื่อมุ่งหน้าสู่หนทาง พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง และให้เป็นสถานที่ที่จะดำรงแก่นธรรมสำคัญ ของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม

สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร

เงาสะท้อนของสถานธรรมเด่นตระหง่านกระจ่างใสแม้บนพื้นผิวน้ำ เช่นเดียว กับจิตของผู้ปฏิบัติความเพียรที่ถูกขัดเกลาให้ผ่องใสบริสุทธิ์จนฉายชัดได้ ณ สถานที่แห่งนี้ “สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม จังหวัดพิจิตร ดูแลโดยมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับ บรรพชิต และอุบาสกอุบาสิก ได้ถ่องแท้ในหลักธรรมแห่งพระพุทธองค์ และได้ปลีกวิเวกปฏิบัติความเพียร เจริญสติภาวนา เพื่อมุ่งหน้าสู่หนทาง พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง และให้เป็นสถานที่ที่จะดำรงแก่นธรรมสำคัญ ของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

หลังจากพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส สร้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ จนเติบโตยั่งยืนเป็นธรรมสถานสำคัญที่ช่วยเผยแผ่แก่นหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาแก่คนทุกหมู่เหล่าแล้ว ท่านได้ก่อตั้งสถานธรรมแห่งใหม่เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ชื่อว่า “สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท” เพื่อปฏิปทาหรือเป็นแนวทางปฏิบัติของสถานธรรมแห่งนี้ ในการเป็นสถานที่สังคีติร่วมกันของหมู่บรรพชิต และให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ใช้เป็นสถานที่สัปปายะ สำหรับประกอบความเพียรอย่างต่อเนื่อง

สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท ตั้งอยู่ท่ามกลางความวิเวกที่เกื้อหนุนเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิ ปัญญา และขัดเกลาจิตให้เข้าถึงการเจริญภาวนาซึ่งเป็นหัวใจ ของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ โดยพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส ได้มอบหมายให้มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ซึ่งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการใน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นผู้ดูแลสถานธรรมแห่งนี้

สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท มีโครงการต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ให้นักปฏิบัติธรรมผู้มุ่งแสวงหาทางหลุดพ้นได้เข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้แก่นแท้ แห่งพระธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจให้พ้นทุกข์สู่ความสงบสุขแท้จริง อาทิ โครงการคำตอบสุดท้ายของชีวิต ที่เน้นแนวทางปฏิบัติ “อยู่กับรู้” ให้เห็นแจ่มแจ้งในสภาวะ ตามความเป็นจริงด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4 ไตรลักษณ์ และกระแสปฏิจจสมุปบาท ว่าเป็นอริยสัจ 4 ไม่มีตัวตนที่แท้จริง