นิพพาน…เพื่อสันติภาพ

ความเงียบสงบ สันติ และความร่มเย็น เกิดขึ้นภายในเขตขัณฑ์ ของวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี เช่นเดียวกับ ภายในจิตของผู้ที่ได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรม และปฏิบัติภาวนา ท่ามกลางความวิเวก ณ สถานที่สัปปายะแห่งนี้ ที่สามารถค้นพบหนทางสู่ความสุขสงบในตนอันแท้จริงได้

นิพพาน…เพื่อสันติภาพ

ความเงียบสงบ สันติ และความร่มเย็น เกิดขึ้นภายในเขตขัณฑ์ ของวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี เช่นเดียวกับ ภายในจิตของผู้ที่ได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรม และปฏิบัติภาวนา ท่ามกลางความวิเวก ณ สถานที่สัปปายะแห่งนี้ ที่สามารถค้นพบหนทางสู่ความสุขสงบในตนอันแท้จริงได้

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในประเทศเยอรมนี มีโอกาสได้ปลีกวิเวกจากความวุ่นวายของโลกภายนอก ขัดเกลากิเลส ปฏิบัติเพียรเรียนรู้ ธรรม และได้สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกำหนดลมหายใจไปพร้อมกัน ท่ามกลางบรรยากาศของวัดเพื่อพระนิพพานที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติป่าเขาร่มรื่น และความ สดชื่นของทะเลสาบ ภายในมีปราสาทดิลลิกซ์เก่าแก่ทรงสง่าที่ถูกแปรเปลี่ยนเป็นวัดไทยในเยอรมนีโดยพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส ให้กลายเป็นสถานพุทธธรรม ที่มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมรองรับผู้มุ่งสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ ทั้งเหล่าอุบาสกอุบาสิกา และผู้ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ หรือบวชเป็นแม่ชี เพื่อร่วมเผยแผ่ พระพุทธศาสนาสืบไป

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในประเทศเยอรมนี มีโอกาสได้ปลีกวิเวกจากความวุ่นวายของโลกภายนอก ขัดเกลากิเลส ปฏิบัติเพียรเรียนรู้ ธรรม และได้สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกำหนดลมหายใจไปพร้อมกัน ท่ามกลางบรรยากาศของวัดเพื่อพระนิพพานที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติป่าเขาร่มรื่น และความ สดชื่นของทะเลสาบ ภายในมีปราสาทดิลลิกซ์เก่าแก่ทรงสง่าที่ถูกแปรเปลี่ยนเป็นวัดไทยในเยอรมนีโดยพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส ให้กลายเป็นสถานพุทธธรรม ที่มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมรองรับผู้มุ่งสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ ทั้งเหล่าอุบาสกอุบาสิกา และผู้ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ หรือบวชเป็นแม่ชี เพื่อร่วมเผยแผ่ พระพุทธศาสนาสืบไป

ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่เกื้อหนุนต่อการเจริญภาวนาให้สำเร็จลุล่วงเท่านั้น แต่ผู้ปฏิบัติยังได้พบกับกัลยาณมิตรทางธรรมที่ช่วยหนุนนำให้เกิดสายธารแห่งการ ช่วยเหลือ และการชี้แนะให้แก่กันและกันอย่างอบอุ่น ทำให้วัดพระเพื่อนิพพานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่นของพระพุทธศาสนา และบ่มเพาะสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยจิตเมตตาธรรม ในขณะที่ประกอบกิจกรรมทำวัตร ฟังธรรม เจริญภาวนา หรือแม้แต่กิจการงานดูแลวัดให้สะอาดเรียบร้อยนั้น ผู้ปฏิบัติจะได้ฝึกการสำรวจ การทำงานของจิต ประจักษ์รู้กับประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะ และได้พบกับช่วงเวลาแห่งความสุขสงบที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรม ในวันสำคัญ ต่างๆ ทางศาสนา วัดเพื่อพระนิพพานยังเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธในเยอรมนีที่มาช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวัด ทำให้ทุกคนต่างมีส่วนร่วม ในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้พบหนทางสู่นิพพาน อันเป็นสันติภาพแท้จริงของโลกได้