ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2566 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนีเพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานในการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นเรื่อง อริยสัจ ๔ และ ปฏิจจสมุปบาท