ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในการเจริญภาวนาเพื่อความหลุดพ้น ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ยังสามารถใช้โอกาสนี้ ได้ศึกษาหลัก ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ 4