ศิลปะธรรม และสัจธรรมชีวิต

จากลายเส้นที่สร้างสรรค์ความงามแห่งศิลปะ ให้ประจักษ์แก่สายตาผู้พบเห็น สู่การถ่ายทอดความหมาย แห่งธรรมให้ถ่องแท้ในจิตใจของผู้ปฏิบัติ ผลงานศิลปะธรรม ที่สร้างสรรค์โดยพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส งอกงามขึ้นจากแก่นแท้สัจธรรมของพระพุทธศาสนา และส่งต่อพลังแรงบันดาลใจในธรรมให้กับโลกไม่สิ้นสุด

Spiritual Art

Title: Mother World

1998, 100×150 cm.

มารดาแห่งสรรพสิ่ง

จักรวาล เสมอกัน อมตะธาตุ
ธาตุทั้ง 4 มีตรงไหน “ใคร” หรือ “ฉัน”
โลกทั้งผอง ดั่งพี่น้อง แม่เดียวกัน
ย่อมสุขสันต์ ใจสันติ จิตดั้งเดิม

ทุกสรรพสิ่งล้วนมีสายใยที่อาศัยธาตุในจักรวาล เหมือนกัน และมีธรรมชาติจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ เมื่ออวิชชาถูกละไป ความปรุงแต่งการแบ่งแยกชนชั้น ตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงจึงถูกละไป เปิดเผยให้เห็น สันติภาพอันเป็นทรัพย์ประจำตัวทุกคนอย่าง เสมอภาพ สันติภาพจึงไม่ได้จากไป ไม่ได้กลับมา แต่มีอยู่แล้วในใจตลอดเวลา

Title : Disillusion

1998, 140×140 cm.

มายาแห่งความคิด

รู้ลักษณะ ขณะจิต ปัจจุบัน
คือรู้ทัน ลักษณะ ผละเนื้อหา
หลงเนื้อเรื่อง ที่คิด คือมายา
หลุดออกมา จากคิดได้ ง่ายนิพพาน

มีสติรู้เท่าทันจิต เพื่อให้มองแยกความจริงออกจากภาพมายา ละอวิชชา สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายดับ เป็นสันติธรรม

Title : Originated Seed

2003, 55×80 cm.

อเนกสู่อนันต์

สิ่งหนึ่งใด เกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุอนันต์
เหตุหนึ่งนั้น ย่อมให้ผลอันหลากหลาย
เพราะเหตุดับ ผลย่อมดับ ตามปัจจัย
ดับมั่นหมาย ไม่เหลืออะไร ในใจเดิม

จักรวาลเป็นธาตุที่ถักทอเหตุปัจจัย เคลื่อนผ่านธาตุที่ไม่อาศัย เหตุปัจจัย เห็นธาตุที่อาศัยปัจจัยเกิด-ดับไม่สิ้นสุด เห็นธาตุที่ไม่อาศัย เหตุปัจจัยเป็นสันติสุข

Title : The Love

2003, 55×80 cm.

ปีกรัก

คือศรัทธา กอดสัจจะ
อันกล้าหาญ ย่อมผลิบาน
สติตรึก ระลึกรู้ สมาธิ จึงตั้งมั่น
เปิดประตู ปัญญารู้ สู่สันติ นิรวาณ

จุมพิตจากฟากฟ้าปลุกสุนทรีย์ในดอกตูมให้ผลิบาน จุมพิตด้วย ดวงเนตรแห่งเมตตา ปลุกศรัทธาให้ตื่นรู้ จุมพิตด้วยตื่นรู้ เปิดประตูสู่อมตะธรรม

Title : Flow

2000, 100×200 cm.

กระแส

รูปและนาม แค่กระแส กระทบออก
ไม่ถูกหลอก เป็นตัวตน อันคงที่
กายถูกรู้ ดูที่คิด จิตไม่มี
ความคงที่ คืออมตะ สันติธรรม

รูปและนามเป็นเพียงแค่กระแสเหตุปัจจัย ที่ไม่เที่ยง เมื่อจิตไม่มีรูปนาม ที่แท้ จึงเห็นอมตะที่เที่ยงแท้ คงที่ปลอดภัย

Title : Stream of Consciousness

1995, 90×120 cm.

มองกระแสธรรม

มองให้เป็น เห็นกาย-ใจ ทั้งในนอก
มองให้ออก กระแสธรรม นำให้เห็น
ธาตุสี่ไหล คล้ายกระแส แผ่ร้อนเย็น
ระเริงเล่น ผ่านธาตุว่าง อมตะธรรม

เมื่อจิตตระหนักรู้ในกาย-จิต มองเห็นธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ไหลดั่งกระแสความร้อนเย็น เป็นเพียงพลังงานเคลื่อนผ่านธาตุที่ว่าง คือสันติภาพอันเป็นธาตุประจำตัวทุกคน

Title : Ultimate Voidness

1998, 90×180 cm.

ว่างในกระแส

เห็นปรมัตถ์ บัญญัติหาย กลุ่มก้อนแตก
ละอองแยก แหลกสลาย เป็นกระแส
เห็นความว่าง สิ่งเกิด-ดับ ล้วนผันแปร
“ว่างในกระแส” เป็นแค่ชื่อ แต่ไม่มี

ทุกสิ่งต่างแปรผันมีเกิด-ดับ หากมองเห็นความจริงในที่สุดจะพบ “ความว่างในกระแส” แม้แต่ชื่อความว่างก็ไม่ปรากฎในใจ

Title : Heart as a Home

1994, 120×180 cm.

มองกระแสธรรม

มองให้เป็น เห็นกาย-ใจ ทั้งในนอก
มองให้ออก กระแสธรรม นำให้เห็น
ธาตุสี่ไหล คล้ายกระแส แผ่ร้อนเย็น
ระเริงเล่น ผ่านธาตุว่าง อมตะธรรม

ข้างในบ้านก็ว่าง นอกบ้านก็ว่าง ข้างในร่างกายก็ว่าง นอกร่างกาย ก็ว่าง เมื่อเกิดความรู้ ความไม่รู้ก็ไม่เข้ามาในความว่าง บ้านเดิมของใจ ไร้ขอบเขตเป็นสันติสุขอยู่เสมอ

Title : Tranquility

1998, 150×150 cm.

กระแสแห่งความเงียบ

หยาดฝน ดั่งด้ายแก้ว เชื่อมดินฟ้า
บังนภา ที่ว่าง ทุกแห่งหน
หยาดความคิด ระยิบระยับ ไม่ใช่ตน
ย่อมหลุดพ้น จากคิดได้ ในสันติธรรม

ทุกท่วงทำนองไหลผ่านความเงียบ ดุจหยาดฝนไหลผ่านความว่างแล้ว ผ่านไป แต่ความว่างยังคงที่อยู่อย่างนั้น

Title : Sensory Doors

1994, 120×180 cm.

ประตูธรรม

เพราะว่าจิต ผลิแย้ม แต้มผัสสะ
ทุกขณะ จะกระทบ กระพริบไหว
มีประตู หกช่อง มองดูใจ
ไม่มั่นหมาย ทุกประตู รู้นิพพาน

ประตูแห่งจิตนั้นมี 6 บาน ที่ส่องให้เห็นรูป รส เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย และความนึกคิดทางใจ หากไม่ปล่อยจิตให้หลงใหล จะมองเห็น ประตูเปิดสู่สันติธรรม

Title : Hollow

2006, 50×70 cm.

จิตดูกลวง

หอมหัวใหญ่ ไม่มีแก่น หุ้มความว่าง
สิ่งต่างๆ ไหลผ่าน ความว่างนั้น
ดูที่จิต ใจกลวงๆ ว่างเช่นกัน
จริงนิพพาน สังขารว่าง ทุกอย่างลวง

เวลามีสติ จะรู้สึกว่าโปร่งเบากลวงๆ สบาย เห็นกระแสความคิดไหล ผ่านความว่างนั้นไปยึดไว้ไม่ได้ มองเห็นความว่างจากการปรุงแต่ง เป็นที่ปลอดภัยสุขสบาย

Title : Dhamma in Nature

1994, 90×120 cm.

ธรรมในธรรมชาติ

สายหมอกไหล พลิ้วไหว ราวไหมฟ้า
เงาธารา ฟ้าสีใด น้ำสีนั้น
คิดสิ่งใด ย้อมจิตได้ เฉกเช่นกัน
ใจเดิมนั้น เป็นธรรมชาติ สะอาดเดิม

ภาพสีสันในธรรมชาติที่มองเห็น เปรียบได้เป็นกระจกสะท้อนจิตใจ เมื่อคิดปรุงแต่งดีร้าย ย่อมย้อมจิตให้เกิดอารมณ์สุขทุกข์แปรผัน การมีปัญญาไม่ย้อมใจ ย่อมเห็นธรรมชาติเดิมที่สะอาดเป็นสันติธรรม

Title : Circle of Karma

1983, 60×100 cm.

กระแสธรรม

ชีวิตนี้ ดูให้เห็น เป็นเพียงฉาก
รับวิบาก จากกรรม ทำเบื้องหลัง
เป็นเพียงแค่ กระแส คลื่นพลัง
เมื่อไม่สร้าง กรรมตรงนี้ ผลไม่มี

ไม่มีผู้ทำกรรม ไม่มีผู้รับกรรม มีแต่กรรมกับผลของกรรม แต่ไม่มี ตัวตนใครอยู่ในนั้น

Title : Roots and Fruits

1998, 90×150 cm.

รากและผล

เหมือนโลกนี้ เป็นโลก ของต้นไม้
มีน้อยใหญ่ หลากหลายดอก ออกต่างสี
โลกความคิด เหมือนมากมาย แต่ไม่มี
ร่วงทุกสี ผ่านฟ้าว่าง ดั่งสันติธรรม

โลกประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เหมือนกับ ธรรมชาติที่มีต่างดอก และผลหลากสีสัน ร่วงผ่านความว่างไป แต่ความว่างที่เป็นสันติธรรมยังคงมั่นคงอยู่เช่นนั้น

Title : Dhamma Stream

1994, 90×120 cm.

ธารธรรม

ใจเดิมนั้น ก่อนหน้านี้ มีว่างอยู่
สงบดู ดั่งสายธาร สะอาดใส
คือความว่าง ประภัสสร สว่างไกล
ไม่มั่นหมาย จะเหลืออะไร ในใจดู

จิตเดิมแท้นั้นคือความว่างที่สว่างประภัสสรและกว้างไกล เมื่อไม่มั่นหมายในสิ่งใด ย่อมไม่เหลืออะไรในใจ เป็นสันติสุขที่แท้จริง

Title : Working Mind

2006, 50×70 cm.

จิตปรุงแต่ง

เห็นลักษณะ จิตปรุงแต่ง เว้าแหว่งกลวง
เห็นของลวง หลอกให้คิด จิตจำได้
คิดดี-ร้าย เหมือนกัน ตรงดับไป
บัญญัติหาย ใจธาตุเดิม สันติธรรม

ตระหนักรู้ในกายและจิต เพียงเฝ้าสังเกตโดยจิตไม่ปรุงแต่ง จะรู้แจ้งในสันติได้

Title : The Oneness

2000, 90×180 cm.

นามเดิมของจักรวาล

ใจเดิมว่าง ดั่งจักรวาล ที่ไร้ชื่อ
นามเดิมคือ ไร้ปรุงแต่ง ทุกแห่งหน
คือว่างจาก สิ่งที่เนื่อง ด้วยตัวตน
ความหลุดพ้น จึงเสมอเหมือน เท่าเทียมกัน

จิตนิพพานคือความว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนของตน หากภายในใจ ทุกคนเป็นเช่นนั้น ย่อมเสมอภาคกันเป็นสันติภาพ

Title : The Big Onion

1998, 90×150 cm.

หอมใหญ่

สังขารเหมือน หอมหัวใหญ่
ลอกเปลือกไป ไม่เห็นมี ที่แก่นสาร
เปลือกความคิด ลอกหาเหตุ อันตรธาน
เจอนิพพาน เป็นแก่นแท้ สันติธรรม

กระจายโครงสร้างของสิ่งที่ถูกคิดออกไปเรื่อยๆ จะหาแก่นสารไม่เจอ แต่จะเจออีกสิ่งที่เป็นแก่นสาร

Title : Mother’s Wisdom

2000, 70×90 cm.

แม่

ขอขอบคุณ ประสบการณ์ ท่านทั้งหลาย
เรื่องดี-ร้าย ช่วยสอนให้ ได้เรียนรู้
ช่วยทดสอบ มอบผัสสะ ขณะดู
ดั่ง “แม่” ผู้ เอ็นดูสอน ขอขอบคุณ

ขอบคุณทุกประสบการณ์ทั้งดีร้าย ที่ช่วยสอนให้เรียนรู้หนทาง ไม่ต่าง กับแม่ผู้ชี้แนะให้ได้พบกับปัญญา

Title : Shroud

2006, 50×70 cm.

ขันธ์ห้า

ยามนี้มี คุณครู คือขันธ์ห้า
เพียงจรมา ชั่วคราว เรียนรู้ได้
เรียนให้จบ เห็นเหตุผล แยกกระจาย
ดับเหตุ ไม่มีเรา ในโรงเรียน

ยามนี้มี คุณครู คือขันธ์ห้า เพียงจรมา ชั่วคราว เรียนรู้ได้ เรียนให้จบ เห็นเหตุผล แยกกระจาย ดับเหตุ ไม่มีเรา ในโรงเรียน

Title : No “Me”

2006, 50×70 cm.

เราไม่มี

อย่าไปหา ที่เกิดปรุง ยุ่งภายนอก
จิตช้ำชอก หลอกเป็นตน บนภพนี้
ภพน้อยใหญ่ ในหลงคิด ติด “เรา” มี
ดูให้ดี มีไม่เอา “เรา” ไม่มี

มีแต่ไม่เอา ทุกขณะมีผัสสะตลอด ให้รับรู้ รู้สึกคิดจำ เห็นทุกขณะ มีแต่กระแสเหตุปัจจัย แต่ไม่เอามาเป็นของเรา ทุกข์จากคำว่า “เรา” จึงไม่มี

Title : Silky Waves

2000, 100×200 cm.

พลิ้วไหวในระลอก

ความไม่รู้ ครากระทบ เป็นระลอก
ก็พร่ำบอก ชอกช้ำ ชิงชังชั่ว
ความพลิ้วไหว ในระลอก หลอกเป็นตัว
ไม่เกลือกกลั้ว ไม่ปรุงแต่ง ไม่ยุ่งใจ

จุดเกิดทุกข์ และจุดดับทุกข์ อยู่ตรงจุดเดียวกัน ทุกข์เพราะถูกผัสสะ บังหน้ากระทบกันเป็นระลอก ไม่มั่นหมายในผัสสะ พ้นทุกข์

Title : Unstable

2007, 50×70 cm.

จิตหวั่นไหว

อุปสรรค มักตรงข้าม กับความหวัง
หากเผลอพลั้ง ปรุงร้าย ใจสลาย
ปรุงไม่ชอบ อุปสรรค มักทุกข์ใจ
หากเป้าหมาย ใจสันติ สมหวังเลย

เมื่อสันติภาพเอื้อมมือออกมาผลักไสฝุ่นธุลี จึงเกิดเป็นลมพายุ เป็นกลางต่อการปรุงแต่งที่ผ่านไป เห็นใจเดิมเป็นสันติภาพอยู่เสมอ

Title : Scars of Shadow

1996, 100×120 cm.

เงาระลอก

ฉากชีวิต เป็นเบื้องหลัง พลังงาน
ที่แผ่ซ่าน ผ่านกระแส เหตุหลากหลาย
ฟ้าเปลี่ยนสี สีน้ำเปลี่ยน เรียนรู้ใจ
แค่อาศัย ยึดไม่ได้ ใจถึงธรรม

ชีวิตเป็นเพียงพลังงานที่ต่อเนื่องกันจากธาตุ 4 ดั่งสีของสายน้ำ ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง สีสันของใจก็เช่นกัน ถามใจดูว่าพลังงาน ตรงไหนของจักรวาลที่เป็นเรา ของเรา

Title : Realization

1995, 90×120 cm.

รู้ในไตรลักษณ์

กฎของความจริง ตายตัว อยู่เช่นนี้
ไม่คงที่ เกิดจากเหตุ จึงแปรผัน
อารยชน ย่อมเห็นได้ ในทุกกาล
ธาตุนิพพาน นั้นคงที่ ที่ไม่ปรุง

ลักษณะของธรรมชาติคือ ไม่คงที่ เพราะอาศัยเหตุปัจจัย จึงไม่มีตัวตนด้วยตนเอง การมีปัญญาเพียงเท่านี้ย่อมพัฒนา ขึ้นสู่อารยชน พ้นจากความเห็นผิด มุ่งตรงสู่ประตูอมตะ

Title : Colouring your mind

2006, 50×70 cm.

ย้อมจิต

ปรุงดี ก็ย้อมจิต ให้สดใส
ปรุงร้าย ก็ย้อมใจ ให้เศร้าหมอง
เป็นกลาง ไม่ฟูฟ่อง น้ำตานอง
ลองทดลอง ใจไม่ปรุง เป็นสีอะไร

ธรรมชาติจิตเดิมเป็นสีอะไร สีสันของอารมณ์เกิดจากการปรุงดีร้าย ใครๆ ก็เข้าใจได้ว่าถ้าไม่ปรุงจิตจะเป็นสีอะไร

Title : Shadow of Thought

1998, 120×80 cm .

เงาความคิด

ดีเพราะสร้าง ว่างไม่มี ที่ดี-ชั่ว
หลงสร้างตัว มัวยึดดี สิโง่เขลา
เห็นความจริง คิดชั่ว-ดี มีเพียงเงา
ไม่ยึดเอา ว่าเราคิด อิสระใจ

เงาแห่งความคิดที่ยึดติดในความดีความชั่ว คือความหลงมืดมัว ที่มักปกปิดจิตไม่ให้เห็นความจริงแท้ ในสันติธรรม

Title : Focused Mind

2008, 50×70 cm.

จิตตั้งมั่น

ตั้งจิตมั่น อยู่กับรู้ ดูสังเกต
รูป-นามเหตุ อัศจรรย์ ผันหลากหลาย
ไร้ตัวตน เพราะอาศัย เหตุปัจจัย
ไร้ปัจจัย ไม่ปรุงแต่ง คือนิพพาน

ตั้งมั่นอยู่กับจิต รู้ถึงความไม่เที่ยงทั้งรูปนาม พึ่งไม่ได้ไม่มั่นคง เห็นความมั่นคงคือนิพพาน